Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Hovedstadens Husflid med hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2 Landsforbund

Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora.

§ 3 Formål

Foreningens formål er at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet.

Foreningen arbejder for at fremme og udvikle den danske husflid samt bevare og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier.

§ 4 Virksomhed

Formålet søges opnået gennem folkeoplysende kurser og andre former for folkeoplysende aktivitet, herunder debatter og udstillinger inden for relevante fag og emner.

§ 5 Medlemmer

Alle kan blive medlemmer af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemskab af foreningen kan tegnes enten som enkelt medlemskab eller som husstandsmedlemskab. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

 § 6 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år normalt i perioden 15. februar til 15. marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse. Indkaldelsen skal ske skriftligt og med dagsorden indeholdende mindst følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse og godkendelse af formandens og skolelederens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag fra medlemmerne
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 6. Valg af deltagerrepræsentant
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt 

Valgperiode for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. På den årlige generalforsamling er skiftevis 3 og 3 medlemmer på valg. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder 1. suppleanten indtil næste generalforsamling. Revisor vælges i lige år for 2 år.

Valgperiode for suppleanter er 1 år.

Deltagerrepræsentanten vælges for 1 år ad gangen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte, stemmeberettigede deltageres antal.

Alle medlemmer over 18 år har stemmeret ved generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger, bortset fra i §§ 10 og 11.

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Den kon­stituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Formanden sammen­kalder til bestyrelses­møderne med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overens­stemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden, skole­lederen eller 2 bestyrelses­­med­lemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder. Det er bestyrelsens opgave at:

 1. Udarbejde program for medlems­aktiviteter og kursusvirksomhed
 2. Ansætte og afskedige skoleleder
 3. Udarbejde budget og regnskab
 4. Føre fortegnelse over foreningens ejendele og evt. at holde disse forsikret mod tyveri og brand

Stk. 2. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og to bestyrelses­medlemmer i forening. For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue.

Stk. 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse i henhold til Folkeoplysningsloven. Skolelederen udarbejder undervisnings- og aktivitetstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.

§ 8 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisor i henhold til kommunens tilskudsmodel og regler for regnskabsaflæggelse og revision. Det reviderede regnskab udsendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne ved ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

§ 10 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidigt udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægterne for Fora.

§ 11 Nedlæggelse af foreningen

Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første. 

Stk. 2. Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler mv., skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

§ 12 Anvendelse af foreningens midler

Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til Fora, eller til Dansk Husflidsselskab mindefond, hvor de kan anvendes til støtte for andre husflidsforeninger. Bestyrelsen beslutter fordelingen af eventuelle aktiver mellem de nævnte formål.

§ 13 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for Fora og træder efter godkendelse i Foras styrelse i kraft . De erstatter hidtil gældende vedtægter.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 2015.